Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy a členství

 

STANOVY

 

Matice Radhošťská

 

 

Preambule

 

Matice Radhošťská byla jako spolek založena 5. ledna 1905 a ve stanovách bylo tehdy mimo jiné uvedeno: „Matice Radhošťská je spolkem, který za účelem sobě klade povznášeti poctu sv. věrozvěstů Cyrila a Metoděje na staroslavném Radhošťi. Jednací řeč jest česká. Členové spolku jsou zakládající, řádní, přispívající a čestní“. V roce 1951 byl spolek nuceně zrušen a znovu obnoven byl v roce 1994.

 

I.

Název spolku

 

Spolek s názvem Matice Radhošťská (dále jen „spolek“) je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

II.

Sídlo spolku

 

Sídlem spolku jsou:    Trojanovice č.p. 210

                                   744 01 Frenštát pod Radhoštěm

 

  III.

Účel spolku a předmět činnosti

 

 • Hlavním účelem spolku je:
 • Pomáhat šířit a hlásat světlo křesťanské víry Kristovy v současné době, a tím naplňovat odkaz svatých Cyrila a Metoděje, „Nezhyne rod ten, který věřit nepřestane!“, k jejichž poctě je také kaple na památném Radhošti postavena.
 • Všestranně se starat o důstojný slavnostní průběh všech bohoslužeb konaných v kapli na Radhošti, zejména však o svátku svatých Cyrila a Metoděje 5. července.
 • Neustále opravovat a technicky zdokonalovat kapli sv. Cyrila a Metoděje tak, aby i nadále v těchto těžkých klimatických podmínkách mohla sloužit účelům, ke kterým byla určena, a zůstala zachována nám i budoucím generacím.
 • Podporovat kulturní a společenské aktivity v regionu.
 • Propagovat Radhošť a kapli sv. Cyrila a Metoděje jako významné poutní místo. 

 

IV.

Orgány spolku – vedení

 

 1. Orgány spolku jsou valná hromada, výbor, kontrolní komise, účetní a pokladník.
 2. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada tvořená shromážděním členů spolku. Na jednání a hlasování valné hromady se užijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku upravující jednání a hlasování členské schůze, pokud stanovy neurčí jinak. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se dostaví alespoň 20 členů spolku. Řádnou valnou hromadu svolává  písemně nebo elektronicky nejméně jednou za rok předseda spolku. Mimořádná valná hromada může být svolána na základě návrhu předsedy, kontrolní komise nebo nejméně pěti členů spolku. Valná hromada volí jednotlivé členy výboru spolku, kontrolní komisi a pokladníka. Valná hromada kromě volby orgánů spolku přijímá změny stanov, schvaluje účetní závěrku spolku, rozhoduje o zrušení spolku a o vypořádání likvidačního zůstatku. Dále jsou na valné hromadě členové seznamováni s výsledky hospodaření spolku od uplynulé valné hromady a s ostatními záležitostmi, u kterých to pokládá svolavatel valné hromady za nutné. Usnesení valné hromady, o kterém bylo podle těchto stanov nebo podle zákona nutno hlasovat, je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina členů přítomných na valné hromadě.
 3. Statutárním orgánem spolku je výbor, který se skládá z předsedy, místopředsedy a tajemníka. Každý člen výboru je oprávněn samostatně jednat za spolek navenek, činit jménem spolku právní úkony a podepisovat listiny. Výbor zajišťuje vedení spolku a veškerou jeho další činnost kromě úkolů, které jsou v působnosti valné hromady, kontrolní komise nebo pokladníka. Předseda výboru předkládá valné hromadě ke schválení návrh rozpočtu spolku na příslušný rok, zprávu o hospodaření a činnosti spolku v příslušném roce. Místopředseda výboru zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Tajemník spolku zpracovává zápisy z jednání valné hromady. Výbor je volen na období čtyř let.
 4. Pokladník provádí hotovostní finanční transakce (příjmy a výdaje) na základě dispozic předsedy, popřípadě rozhodnutí výboru a na základě řádných dokladů. Dále vede evidenci členů.  Pokladník je volen na období čtyř let.
 5. Účetní spolku vede účetní evidenci v souladu s příslušnými právními a metodickými předpisy. Je jmenována výborem spolku.
 6. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku vykonávány v souladu se stanovami a právními předpisy, kontroluje hospodaření s majetkem spolku, provádí revize účetních knih, pokladní evidence a účetní závěrky. Za tímto účelem je každý člen kontrolní komise oprávněn nahlížet do dokladů spolku a požadovat vysvětlení. Kontrolní komise je odpovědná valné hromadě, které předkládá jednou za rok zprávu o své činnosti. Kontrolní komise se skládá z předsedy a dvou členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na období čtyř let. Komise se schází podle potřeby nejméně jedenkrát do roka a to vždy před konáním řádné valné hromady. Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkcí člena výboru spolku, pokladníka nebo likvidátora spolku.
 7. Na funkci člena výboru spolku, pokladníka nebo člena kontrolní komise může kandidovat každý člen spolku, kterému bylo 18 let a je plně svéprávný. Zvolen je ten kandidát, který obdržel ve veřejném hlasování nejvíce hlasů členů přítomných na valné hromadě, přičemž každý člen má jeden hlas. V případě odstoupení nebo úmrtí před uplynutím funkčního období svolá mimořádnou valnou hromadu k provedení volby do uvolněné funkce libovolný člen spolku do dvou měsíců od uvolnění funkce.

 

V.

Členství

 

Členy spolku mohou být osoby české i zahraniční, fyzické osoby starší patnácti let i osoby právnické. O přijetí nového člena rozhoduje na základě písemné přihlášky valná hromada. Seznam členů spolku vede pokladník.

Práva členů spolku:

 • účastnit se valných hromad, hlasovat na nich, podávat návrhy a vyjadřovat se ke všem projednávaným záležitostem
 • mohou volit a být voleni do funkcí v orgánech spolku, pokud splňují stanovené podmínky
 • být informováni o činnosti spolku

 

Povinnosti členů spolku:

 • dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů sdružení
 • platit členské příspěvky minimálně ve výši 200,- Kč ročně, studenti 100,- Kč ročně
 • přispívat podle svých možností k činnosti spolku a ke splnění jeho účelu

 

Členství ve spolku zaniká:

 • zánikem spolku
 • úmrtím člena spolku
 • dobrovolným vystoupením ze spolku
 • vyloučením člena pro nezaplacení členského příspěvku po dobu tří let

 

VI.

Finanční zabezpečení a zásady hospodaření

 

 1. Spolek v rámci své hlavní činnosti získává prostředky na zajištění hlavních cílů spolku uvedených v čl. III Stanov.
 2. Finanční, popř. jiné hmotné prostředky získává především z příspěvků svých členů, z darů, z prodeje drobných upomínkových předmětů a publikací, z příjmů vstupného na věž kaple, z prodeje občerstvení na nahodilé akce (např. pouť na Radhošti), popř. z případných dotací a grantů státních, samosprávních a unijních orgánů, popřípadě dalších příjmů. Finanční prostředky jsou ukládány na bankovním účtu spolku.
 3. Veškeré prostředky získané způsobem uvedeným pod bodem 2 smějí být použity pouze k realizaci účelu spolku a k jeho správě.
 4. Spolek vede účetnictví podle platných předpisů.

 

VII.

Zrušení spolku

 

O zrušení spolku rozhoduje hlasováním valná hromada. Likvidační zůstatek bude po úhradě závazků spolku předán farnímu úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm ve prospěch kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti.