Jdi na obsah Jdi na menu
 


Časté dotazy

 

Zde zveřejněné dotazy vycházejí ze skutečných dotazů zaslaných v minulosti správci webových stránek Radhošť-kaple. K nejčastějším dotazům patří překvapivě otázka na možnost svatby.

 

Je možno mít v kapli na Radhošti svatbu?

Kaple sv. Cyrila a Metoděje neslouží jako obřadní síň. Svatební obřady se zde sice konají už více než 100 let (jako první se zde vdávala v roce 1913 hospodyně z dnes už zrušené turistické útulny), ale podmínkou je katolické vyznání snoubenců a vše je nutno dohodnout v dostatečném předstihu na farním úřadě Frenštát. Je potřeba také zvážit riziko nepříznivého počasí, které na tomto místě může znamenat mnohem větší komplikace, než při organizování svatby někde ve městě.

 

K čemu je potřeba Matice radhošťská, proč si kapli církev neudržuje sama?

Kostely ve městech a obcích udržují jejich farníci, na Radhošti však žádní stálí obyvatelé nejsou. Kaple sice spadá do farnosti Frenštát, ale ta kapli na vrcholu hory fakticky ke svému životu nepotřebuje. Tato kaple byla kdysi vybudována z iniciativy občanského spolku, stavba byla financována ze sbírek a z darů a stejným způsobem je postaráno i o její údržbu a provoz.

Současně platí, že veškeré finance získané z turistického využití zvonice kaple, ale i peníze ze sbírek při bohoslužbách, poutích i z pokladničky v kapli nepatří církvi, ale spravuje je pokladník Matice a pod dohledem kontrolního výboru spolku  jsou použity výhradně na opravy a podobné účely schválené předem valnou hromadou.

 

Jak mám postupovat, chci-li se stát členem Matice radhošťské?

Matice radhošťská (MR) nemá ambice být masovou organizací, protože náklady na agendu tisísicihlavé členské základny a výdaje spojené s organizací valných hromad by převýšily přínos ze symbolického členského příspěvku.

MR stojí o nové členy, ale pouze o takové, kteří jsou připraveni (kromě povinností vyplývajících ze stanov) se také osobně a aktivně podílet na činnosti spolku, a to bez nároku na odměnu – jak je v MR nepsaným pravidlem).

Zájemci o členství doporučujeme seznámit se se stanovami a osobně nebo písemně sdělit svůj úmysl předsedovi nebo jinému členu výboru. Výhodou může být doporučení od člena MR, pokud uchazeče o členství osobně zná.

 

Chtěl bych být členem Matice radhošťské, ale bydlím daleko...

Není podmínkou členství mít bydliště na dohled Radhoště, nicméně komplikace to jistě je. Členové by se měli účastnit schůzí a dalších aktivit spolku.

Pokud je vám činnost MR sympatická, pokud vás zaujalo nadšení s jakým se její členové starají o tuto kulturní památku, doporučujeme vám porozhlédnout se ve svém okolí. Nechejte se inspirovat. Jistě i v blízkosti svého bydliště nalezneze chátrající kostelík, boží muka, kapličku s pozapomenutou historií. K založení takového spolku stačí jen tři lidé, a příklady, kdy jsou díky občanské iniciativě navráceny původní kráse i „životu“ úplné ruiny existují.

Součástí našeho závazku není pouze péče o kapli, ale i o cyrilometodějský odkaz. To je také oblast, ve které se můžete uplatnit i bez formálního členství v MR. Seznamte se s životem a dílem obou bratří a připomeňte i svým dětem nebo vnoučatům, že existují a existovali i skuteční hrdinové, nejen ti fiktivní typu Harry Potter...

 

Chtěl bych být členem Matice radhošťské ale nejsem katolík...

Z našich stanov nevyplývá, že člen musí být katolík, nejsme náboženskou, ale občanskou organizací a v tomto směru vás nikdo prověřovat nebude. Nicméně je pravda, že vzhledem k hlavním cílům spolku je logickým předpokladem smysluplného členství v MR minimálně pozitivní vztah ke křesťanské kultuře.

 

Kaple patřila dříve pravoslavné církvi - že je na zvonici pravoslavný kříž?

Ne, kaple byla od samého začátku zamýšlená, 11.9.1898 vysvěcena a po celou dobu své existence sloužila a dosud slouží jako kaple katolická. Nicméně kaple nebyla stavěna z iniciativy a v režii žádné církve, ale z vůle valašského lidu a je jakýmsi odrazem rusofilství té doby, že nejen na zvonici, ale i v okenních vitrážích nebo na známém bronzovém sousoší Cyrila a Metoděje od Albína Poláška se vyskytuje symbol trojramenného kříže. 

Na mramorovém sousoší na oltáři kaple je sice kříž jednoduchý „latinský“, ale odkaz na pravoslaví zde najdeme také: u paty kříže je Metodějova mitra (slavnostní pokrývka hlavy biskupů) ovšem v podobě, jakou dnes používají pravoslavní duchovní. Je to vyjádření touhy po jednotě Slovanů a právě osobnost Cyrila a Metoděje, které ctí církve pravoslavné i církev katolická, jsou chápany jako jeden z možných stmelujících prvků. Ostatně tuto tužbu po jednotě slovanských národů vyjadřuje i nápis nad vchodem do kaple „Milujte se Slované, a sjednoťte se u víře, kterou zde hlásali svatí Cyril a Methoděj “.

Konkrétnějším projevem tohoto ideálu sblížení jsou tzv. Unionistické sjezdy, jejichž tradici založil na Velehradě arcibiskup Cyril Stojan.

Je potřeba dodat, že v době života sv. Cyrila a Metoděje pravoslavné církve ještě neexistovaly, byť se k rozkolu mezi církví východní a západní už schylovalo.

 

Ve kterém roce byli sv. Cyril a Metoděj na Radhošti?

Teoreticky by se tak mohlo stát pouze od roku 863, kdy na Moravu připutovali, do roku 866, kdy se oba bratři vydali zpět už i s družinou svých žáků, aby je nechali vysvětit na kněze. Mladší, ale nemocný Konstantin – sv. Cyril se už z této cesty na Moravu nevrátil, zemřel a byl pohřben v Římě. Metoděj splnil přání svého bratra, vrátil se na Moravu, aby už sám pokračoval v započatém díle.  Společné působení obou bratří na Moravě tedy trvalo asi jen 40 měsíců. Jejich výstup na horu Radhošť je pouze zbožná legenda.

Svým způsobem na Radhošť zavítal pouze sv. Cyril a to až v roce 1969, kdy relikviář s jeho ostatky putoval po Moravských farnostech v rámci připomínky 1100 let výročí jeho smrti.

 

Proč je v těsné blízkosti kaple vysílač?

Je samozřejmě přirozené, že vysílače se stavějí na vrcholech kopců, je však otázkou, zda vysílač nemohl stát na jiném místě dlouhého radhošťského hřebene nebo na některém z okolních vrcholů a  nmnozí lidé se dodnes domnívají, že za tímto rozhodnutím stály politicko-ideové důvody a že místo bylo zvoleno záměrně tak, aby při pohledu z Rožnova a okolních obcí vysílač zakrýval kapli. Na druhou stranu – kdyby tehdy padlo rozhodnutí, že kvůli stavbě vysílače bude kaple zbourána, tak by zřejmě nikdo takové rozhodnutí nedokázal zvrátit...

Stavba vysílače změnila vrchol Radhoště nejen svou vlastní existencí, ale i v širších souvislostech. Kvůli stavbě byla zpevněna hřebenová cesta asfaltem a betonovými panely a to byl zřejmě prvotní impuls, proč kdysi půvabná hřebenovka dnes vypadá tak, jak vypadá.

V areálu staveniště vysílače se také ocitla historická turistická útulna, a ač se nemnoho let před tím uvažovalo o její rekonstrukci, stavbou vysílače byl její osud zpečetěn. Při stavbě ještě sloužila stavařům, ale s likvidací staveniště byla zničena i útulna. Škoda.

 

Jak poznám, který z těch dvou světců je Cyril a který Metoděj?

Pokud si pod jménem nemůžeme představit i osud jeho nositele, je to informace celkem k ničemu a naopak znalost jejich životů nám mimo jiné usnadní i identifikaci obou postav.

Konstantin krátce před smrtí vstoupil do kláštera (teprve zde přijal řeholní jméno Cyril) a proto bývá převážně zpodobňován v jednoduchém mnišském hábitu a s knihou nebo svitkem v ruce, jako výraz toho, že sestavil pro Slovany nové písmo – hlaholici. Sv. Metoděj se stal prvním moravským biskupem, proto ho od bratra Cyrila odlišuje bohatší biskupské roucho a někdy i biskupská berla v ruce.

 

Proč má Kristus na kříži před kaplí přibitou každou nohu zvlášť?     Co znamená nápis "Spess."?

kriz.jpgV době vzniku evangelií byla poprava ukřižováním natolik známá, že evangelisté nepovažovali za nutné ukřižování detailněji popisovat. Je pravda, že v tradici západního umění bývá ukřižovaný Ježíš častěji zpodobňován s nohama přibitýma jediným hřebem. Zásadnějším rozdílem od převládajících vyobrazení je, že Kristus je na tomto starém radhošťském kříži zobrazen jako živý, trpící, s pohledem obráceným k nebi.

Latinské slovo Spess. znamená tolik co „naděje, doufání“. Nápis má vyjadřovat, že v oběti Krista na kříži a v jeho vzkříšení je naše naděje.